Biserica Baptista Ind. Semanatorul

 • "Biserica Baptista Independenta Semanatorul"
 • "Declaratia Doctrinara"

Declaratia Doctrinara

 1. Noi credem că dragostea unii pentru alţii aşa cum Isus iubeşte credinciosul, arată ucenicia noastră, dovedeşte dragostea noastră pentru Dumnezeu şi simbolizează autoritatea noastră ca biserici Nou Testamentale. Dragostea este deci marea poruncă a Domnului Isus Hristos pe care toatea celelalte se bazează (Mat. 22:35-40; Ioan 13:34, 35; Ioan 15:12; 1 Ioan 4:7-21; 1 Ioan 5:1-3; Apoc. 2:4, 5).
 2. Noi credem în inspiraţia verbală, infailibilă a întregii Biblii, şi că Biblia este regula de credinţă şi practică atotsuficientă (Ps. 119:160; 2 Tim. 3:16, 17).
 3. Noi credem în trinitatea personală a lui Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, egală în perfecţiune divină (Mat. 28:19).
 4. Noi credem în relatarea creaţie de către Genesa (Gen. 1, 2).
 5. Noi credem că Satan este un înger căzut, care este cel mai mare duşman al lui Dumnezeu şi al omului, dumnezeul profan al acestei lumi, şi că destinul lui este iazul de foc veşnic (Isa. 14:12-15; Ezec. 28:11-19; Mat. 25:41; 2 Cor. 4:4; Efes. 6:10-17; Apoc. 20:10).
 6. Noi credem în naşterea din fecioară şi în unanimitate fără păcat a lui Isus Hristos (Mat. 1:18-20; 2 Cor. 5:21; 1 Pet. 2:22).
 7. Noi credem în dumnezeirea lui Isus Hristos (Ioan 10:30; Ioan 1:1, 14; 2 Cor. 5:19).
 8. Noi credem că Duhul Sfânt este administratorul divin pentru Isus Hristos în bisericile Lui (Luca 24:49; Ioan 14:16, 17; Fapte 1:4, 5, 8; Fapte 2:1-4).
 9. Noi credem că darurile spirituale cu manifestarea miraculoasă au luat sfârşit când Biblia a fost terminată. Credinţa, nădejdea şi dragostea sunt darurile spirituale vitale care rămân (1 Cor. cap. 12-14).
 10. Noi credem că omul a fost creat după înfăţişarea lui Dumnezeu şi a trăit în inocenţă până când a căzut din starea lui nepăcătoasă prin încălcarea voluntară, rezultatul fiind că toată omenirea este păcătoasă (Gen. 1:26; Gen. 3:6-24; Rom. 5:12, 19).
 11. Noi credem că suferinţa şi moartea lui Isus Hristos a fost pentru toată omenirea şi este eficace numai pentru cei ce cred (Isa. 53:6; Evrei 2:9, 1 petru 2:24; 1 Petru 3:18; 2 petru 3:9; 1 Ioan2:2).
 12. Noi credem în învierea şi înălţarea trupească a lui Hristos şi în învierea trupească a sfinţilor Lui (Mat. 28:1-7; Fapte 1:9-11; 1 Cor. 15:42-58; 1 Tes. 4:13-18).
 13. Noi credem în întoarcerea premilenară, personală şi în trup a lui Hristos ca fiind evenimentul suprem al epocii neamurilor. Acest eveniment va include învierea celor neprihăniţi pentru cerul veşnic şi mileniul va fi urmat de învierea celor nemântuiţi pentru pedeapsa veşnică în iazul de foc şi că cei neprihăniţi vor intra în cer (Ioan 14:1-6; 1 Tes. 4:13-18; 2 Tes. 2:8; Apoc. 19; Apoc. 20:4-6, 11-15; Apoc. 21:8).
 14. Noi credem că păcătosul depravat este mântuit  prin har prin credinţă în Isus Hristos, şi că cerinţele pentru regenerare sunt pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul Isus Hristos (Luca 13:3-5; Ioan 3:16-18; Fapte 20:21; Romani 6:23; Efeseni 2:8-9) şi că Duhul Sfânt convinge păcătoşii, regenerează, sigilează. Asigură şi locuieşte în orice credincios (Ioan 3:6; Ioan 16:8-9; Romani 8:9-11; 1 Corinteni 6:19-20; Efeseni 4:30; Tit 3:5)
 15. Noi credem că toţi care se încred în Isus Hristos pentru mântuire sunt asiguraţi pentru eternitate în El şi nu vor pierii (Ioan 3:36; Ioan 5:24; Ioan 10:17-30; Romani 8:35-39; Evrei 10:39; 1 Petru 1:5)
 16. Noi credem că Dumnezeu se ocupă de credincioşi ca şi cu copiii Săi, că pedepseşte pe neascultători şi răsplăteşte pe cei ascultători (Matei 16:27; Matei 25:14-23; Ioan 1:12; Evrei 12:5-11; 2 Ioan 8; Apocalipsa 22:12)
 17. Noi credem că Isus Hristos şi-a înfinţat biserica în timpul lucrării Sale pe pământ şi că ea este întotdeauna o adunare locală şi vizibilă de credincioşi mântuiţi şi botezaţi biblic într-o relaţie de legământ să îndeplinească însărcinarea Domnului Isus Hristos, şi că fiecare biserică este un corp independent şi autoguvernant şi că nici un alt corp eclesiastic nu poate să-şi exercite autoritatea peste el. Noi credem că Isus Hristos a dat marea însărcinare numai bisericilor Nou Testamentale şi că El a promis perpetuarea bisericilor Sale. (Matei 4:18-22; Matei 16: 18; Matei 28:19-20; Ioan 1:35-51: Efeseni 3:21).
 18. Noi credem că există două ordinanţe simbolice în bisericile Domnului: Botezul şi Cina Domnului. Botezul scriptural este scufundarea în apă a credinciosului pocăit, administrat de autoritatea unei biserici Nou Testamentale în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Cina Domnului este o ordinanţă memorială, restrânsă la membrii bisericii care ţin această ordinanţă (Matei 28:19-20; Fapte 8:12, 38; Romani 6:4; 1 Corinteni 5:11-13; 1 Corinteni 11:1-2, 17-20, 26).
 19. Noi credem că există două slujbe desemnate divine într-o biserică, pastor şi diaconi, care să fie ocupate de bărbaţi ale căror calificări sunt stabilite în Tit şi 1 Timotei.
 20. Noi credem că toate asociaţiile şi comitetele sunt şi ar trebui să fie, slujitoare ale şi sub controlul bisericilor (Matei 20:25-28)
 21. Noi credem în libertatea închinării fără amestec din partea statului şi ne afirmăm credinţa noastră în supunere cuvilă atâta timp cât legile şi regulamentele guvernului civil nu merg în contradicţie cu Sfintele Scripturi (Romani 13:1-7; 1 Petru 2:13-15)